IC3

Danh sách thi IC3 và hoãn thi ngày 01.12.2019 tại UEH

22/11/2019

Căn cứ thông báo https://cntt.ueh.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-khan-ve-viec-doi-lich-thi-ic3-ngay-17-11-2019-sang-01-12-2019-4007

Nay, Test site IC3 tại UEH gửi thí sinh

Danh sách thi và hoãn thi IC3 ngày 01/12/2019

Danh sách có 2 sheets, một sheet về Danh sách thi, một sheet về Danh sách hoãn thi.

Một số lưu ý:

- Đợt thi tiếp theo dự kiến sau tết âm lịch 2020 (chưa xác định cụ thể ngày), khi có lịch thi sẽ thông báo lại với thí sinh (không tổ chức thi trong thời gian từ nay đến trước tết âm lịch 2020).

- Lệ phí thi IC3 không đổi 600.000đ/môn trong năm 2020

- Vẫn tổ chức thi IC3 GS4 trong năm 2020. Dự kiến, dừng thi IC3 GS4 từ 1/2021.

- Dự kiến bắt đầu triển khai thi IC3 GS5 từ 6/2020.

- Như vậy vẫn triển khai song song IC3 GS5 và IC3 GS4 từ 6/2020-12/2020. Sau đó dừng GS4 từ 1/2021.

- Thí sinh chỉ được cấp chứng chỉ IC3 khi hoàn thành 3 môn thi trên cùng 1 phiên bản (GS4 hoặc GS5)

- UEH chấp nhận GS4 và GS5 là chuẩn đầu ra, có giá trị như nhau.