Tổ Phần mềm

tt

Đăng Thái Thịnh

Phó Trưởng phòng

028.38257263 ext 18
0905553609
thinhdt@ueh.edu.vn

 

Điều hành toàn bộ hoạt động của tổ Phần mềm.

tu

Lương Ngọc Tú

Chuyên viên

028.38257263 ext 14
0982536717
tuln@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý hệ thống học trực tuyến E-Learning

- Tổ chức thi IC3

- Triển khai phần mềm

- Lập trình xây dựng hệ thống

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Bảo trì và hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống phần mềm

- Tham mưu cho cấp lãnh đạo về phát triển CNTT UEH

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

CQL

Châu Quốc Long

Nhân viên

028.38257263 ext 11
0987 900 108
long@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

- Thiết kế đồ họa

- Tổ chức thi IC3

- Bảo trì và hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống phần mềm

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Quản lý thẻ sinh viên

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý Email UEH

- Quản lý hệ thống học trực tuyến E-Learning

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Triển khai phần mềm

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng.

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Phân tích thiết kế hệ thống

TBT

 

Trần Bình Tâm

Chuyên viên

028.38257263 ext. 14
binhtam@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý hệ thống học trực tuyến E-Learning

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng.

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Quản lý tài nguyên: Người dùng, tên miền, hosting, địa chỉ mạng, trang web quản trị mạng, filserver CNTT.

- Triển khai phần mềm

- Lập trình xây dựng hệ thống

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý Email UEH

- Thiết kế đồ họa

- Bảo trì và hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống phần mềm

- Quản lý hệ thống dự phòng dữ liệu Datacenter.

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Quản lý bảo mật: Xây dựng vận hành hệ thống firewall và chính sách bảo mật hệ thống mạng; hệ thống cảnh báo tấn công mạng và virus máy trạm(IDS).

- Xây dựng nội quy phòng CNTT

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Tổ chức thi IC3

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

Lưu Toàn Định

Lưu Toàn Định

Chuyên viên

028.38257263 ext 12
0963031163

dinhlt@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

- Bảo trì và hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống phần mềm

- Triển khai phần mềm

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Quản lý hệ thống học trực tuyến E-Learning

- Tổ chức thi IC3

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng.

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Lập trình xây dựng hệ thống

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

- Quản lý thẻ sinh viên

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Tham mưu cho cấp lãnh đạo về phát triển CNTT UEH

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

Nguyễn Phương Quỳnh

Nguyễn Phương Quỳnh

Chuyên viên tập sự

028.38257263 ext 13
0375 434 413
quynhnp@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Quản lý tài nguyên: Người dùng, tên miền, hosting, địa chỉ mạng, trang web quản trị mạng, filserver CNTT.

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Triển khai phần mềm

- Lập trình xây dựng hệ thống

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý Email UEH

- Thiết kế đồ họa

- Quản lý hệ thống: Ảo hóa máy chủ; cài đặt cấu hình hệ điều hành và các dịch vụ cơ bản; hệ thống lưu trữ;

- Tham mưu cho cấp lãnh đạo về phát triển CNTT UEH

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Tổ chức thi IC3

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH