Tổ Hỗ trợ kỹ thuật

NDN

Nguyễn Đức Nghiên

Chuyên viên

028.38257263 ext. 11
0902 876 257
ducnghien@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

LNTTT

Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm

Chuyên viên


0917 377 308
thanhtam@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Xây dựng nội quy phòng CNTT

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Tham mưu cho cấp lãnh đạo về phát triển CNTT UEH

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

 • Công tác khác:

- Tổ trưởng công đoàn đơn vị.

HTM

Huỳnh Tấn Minh

Nhân viên

028.38257263 ext. 11
0907 270 175
tanminh@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng.

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

Đỗ Thành Đạt

Đỗ Thành Đạt

Chuyên viên


0939 183 767
dothanhdat@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý hệ thống Bootrom

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

VMT

Bùi Xuân Thiết

Chuyên viên tập sự

028.38257263 ext. 10
0348 055 020
thietbx@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý bảo mật: Xây dựng vận hành hệ thống firewall và chính sách bảo mật hệ thống mạng; hệ thống cảnh báo tấn công mạng và virus máy trạm(IDS).

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Quản lý thiết bị mạng: Cài đặt, thiết lập, vận hành thiết bị mạng, phần mềm, và các dịch vụ mạng. Lập và theo dõi sơ đồ thiết bị.

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

LMT

Lê Mạnh Tới

Chuyên viên


0908 549 715
toilm@ueh.edu.vn

 • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý bảo mật: Xây dựng vận hành hệ thống firewall và chính sách bảo mật hệ thống mạng; hệ thống cảnh báo tấn công mạng và virus máy trạm(IDS).

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Quản lý thiết bị mạng: Cài đặt, thiết lập, vận hành thiết bị mạng, phần mềm, và các dịch vụ mạng. Lập và theo dõi sơ đồ thiết bị.

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới