Giới thiệu

Phòng Công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế TP. HCM được thành lập ngày 27/10/2008 theo quyết định số 11776/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng. Quyết định này được căn cứ vào:
  • Điều lệ Trường Đại học ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của thủ tướng Chính phủ.
  • Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện điều lệ trường Đại học.
  • Biên bản kết luận tại phiên họp lần thứ 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Ch Minh ngày 21/10/2008.
  • Và nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn ứng dụng Công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường cũng như mục tiêu phấn đấu trở thành trường Đại học mang tầm cỡ Quốc Tế.

cntt

Ngày 27/3/2013 Ban Giám hiệu nhà Trường quyết định bổ nhiệm ThS. Võ Hà Quang Định, phó khoa Tin Học Quản Lý làm trưởng phòng CNTT, với nhiệm vụ nâng cao hoạt động và phát triển toàn diện về CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường trong giai đoạn mới.