Trang đặt lại mật khẩu email UEH

Đối tượng:    Người học    Viên chức

Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

1. Sinh viên, học viên sử dụng tài khoản tại các trang Online để đăng nhập:
 - Đối với ĐHCQ: http://online.ueh.edu.vn
 - Đối với Sau đại học: http://online.sdh.ueh.edu.vn
 - Đối với Vừa làm vừa học: http://online.taichuc.ueh.edu.vn
 - Đối với Sinh viên phân hiệu Vĩnh Long: http://online.phvl.ueh.edu.vn/
2. Lưu ý:
 - Quên mật khẩu tài khoản Online : tại đây.
 - Quên cả mật khẩu tài khoản Online và Email thì liên hệ phòng đào tạo đang học để được hỗ trợ.
Đang xử lý . . .