Thông báo

Thông báo vê việc tổ chức thi công xây dựng Cải tạo mở rộng diện tích làm việc cơ sở A thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

14/08/2013

 

Văn bản số: 44/TB-ĐHKT-QTTB
Ngày: 12/8/2013
Người ký: TL. Hiệu trưởng - Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị - Chung Nghĩa Nhỏ

 

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu về việc tăng cường mở rộng diện tích làm việc tại cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu quận 3, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 5136/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2012.

Để đảm bảo tiến độ thi công đúng thời gian, đề nghị các đơn vị chuẩn bị bàn giao mặt bằng đang quản lý từ ngày 05 tháng 9 năm 2013, để phòng Quản trị - Thiết bị bàn giao lại cho đơn vị thi công tiếp nhận, như sau:

• Phòng Tổ chức-Hành chính bàn giao mặt bằng trống các khu vực gồm: Nhà để xe CBVC, Nhà xe ôtô;

• Riêng Tổ bảo vệ cổng 3 thuộc cơ sở A và Kiốt ghi danh thuộc Viện Nghiên cứu PT nguồn NL sẽ có phương án di dời cụ thể sau khi làm việc với đơn vị thi công;

• Phòng Quản lý Đào tạo Tại chức bàn giao mặt bằng kho và sẽ tạm bố trí tại khu vực hành lang tầng trệt, gần phòng Quản lý Giảng đường – Thời khóa biểu;

• Văn phòng Công đoàn trường bàn giao mặt bằng và di dời sang phòng A1.07;

• Đề nghị phòng Quản lý Giảng đường – Thời khóa biểu không bố trí sinh hoạt hội họp, học tập tạiphòng họp A1.05 và phòng học A2.05.

Phòng Quản trị - Thiết bị rất mong phòng Tổ chức-Hành chính, phòng Quản lý Đào tạo Tại chức, phòng Quản lý Giảng đường-Thời khóa biểu, Công đoàn trường, Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực và các đơn vị liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện để Phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng,