Thông báo

Thông báo v/v tổ chức lại hệ thống Web và Database server

05/06/2013

Theo kế hoạch sắp xếp lại hệ thống CNTT toàn trường, trong khoảng thời gian từ ngày 06/06/2013 đến 09/06/2013 Phòng Công nghệ thông tin sẽ bắt đầu tiến hành tổ chức lại hệ thống Web server và Database server. Thời gian dự kiến từ 17h đến 21h (Các web liên quan: website UEH, website Ban GDTC, website Khoa HTTTKD). Trong khoảng thời gian này việc truy cập vào các web trên có thể bị gặp khó khăn, rất mong quý thầy cô thông cảm!