Thông báo

Quyết định về việc ban hành quy trình phối hợp quản lý nhân sự và thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

19/06/2013

Quyết định về việc ban hành quy trình phối hợp quản lý nhân sự và thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 
 
Quy trình phối hợp quản lý nhân sự và thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm: xem tại đây