Thông báo

Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chuẩn thi đua - khen thưởng phiên bản năm 2013

10/12/2013

Văn bản số: 3773/QĐ-ĐHKT-TCHC
Ngày: 22/11/2013
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bộ Tiêu chuẩn thi đua - khen thưởng phiên bản năm 2013.

Điều 2. Bộ tiêu chuẩn này dùng để xét thi đua - khen thưởng cho năm học 2013. Các văn bản trước đây có nội dung trái với nội dung của bộ tiêu chuẩn này đều không còn hiệu lực.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Trưởng đơn vị thuộc trường và toàn thể Giảng viên - Cán bộ viên chức trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-