Quy trình

Quy trình sửa chữa thiết bị CNTT

17/04/2014

Quy trình này nhằm mô tả, hướng dẫn trình tự các bước trong việc thực hiện sửa chữa trang thiết bị CNTT đặt tại các đơn vị thuộc Trường. Nhằm giúp CBVC nhà Trường nắm rõ quy tắc và thực hiện đúng thủ tục khi có phát sinh nhu cầu sửa chữa thiết bị CNTT ở đơn vị.

Vui lòng xem quy trình tại: Quy trình sửa chữa thiết bị CNTT