Quy trình

Quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu

17/04/2014

Quy trình này nhằm quy định các bước lưu trữ và phục hồi dữ liệu của hệ thống Công nghệ thông tin UEH của tổ Hệ thống mạng thuộc phòng CNTT UEH.

Vui lòng xem quy trình tại: Quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu

Lưu đồ quy trình sao lưu dữ liệu:

Lưu đồ quy trình phục hồi dữ liệu: