Quy định

Quy định về Quản trị Công nghệ thông tin đơn vị.

23/08/2013

Quản trị CNTT đơn vị là người đại diện chính thức của đơn vị để đãm trách về các hoạt động CNTT của đơn vị mình. Hỗ trợ đơn vị và Phòng CNTT trong việc quản lý hoạt động hệ thống CNTT ngay tại các đơn vị

Để bảo đảm tốt hoạt động CNTT phục vụ trong công tác, mỗi đơn vị cần đề cử một quản trị CNTT tại đơn vị của mình với những yêu cầu và tiêu chí theo những quy định sau:

  1.  Quản trị CNTT đơn vị phải bảo đảm được yêu cầu cơ bản về chuyên môn CNTT để nắm bắt được những hoạt động CNTT của đơn vị cũng như kiểm soát được hệ thống CNTT đơn vị trong hiện tại.

  2. Chịu trách nhiệm chính về hoạt động CNTT đơn vị và là đầu cầu liên hệ với phòng CNTT để hỗ trợ kịp thời giải quyết những sự cố về CNTT đơn vị nếu có.

  3. Phải tham gia các lớp huấn luyện nâng cao nghiệp vụ về CNTT khi có yêu cầu từ nhà Trường, luôn cập nhật và nâng cao chuyên môn CNTT để bồi dưỡng kỹ năng quản trị CNTT của mình.

  4. Thực hiện tốt những yêu cầu và công việc về CNTT từ phía nhà Trường và Phòng CNTT.

  5. Bảo đảm an toàn cho hệ thống CNTT đơn vị cũng như thông tin và dữ liệu số của đơn vị.

  6. Thực hiện back up dữ liệu định kỳ tại đơn vị.

  7. Nắm bắt nhu cầu phát triển về CNTT đơn vị để tư vấn và xây dựng định hướng phát triển CNTT đơn vị, đồng thời đóng vai trò tư vấn cho phòng CNTT những yêu cầu CNTT của đơn vị cần được hỗ trợ để thực hiện việc nâng cấp hệ thống CNTT đơn vị của mình.