Thông báo

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

31/10/2013

Văn bản số: 1352/KH-ĐHKT-CTCT
Ngày: 28/10/2013
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Lễ Chào cờ Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở công dân tinh thần phụng sự Tổ quốc; nâng cao ý thức và trách nhiệm của CBVC với công việc, góp phần xây dựng nhà trường văn minh, nền nếp, thực hiện theo văn hóa UEH.

- Công tác tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc phải thực hiện theo đúng nghi thức quy định, trang nghiêm, đảm bảo định kỳ và thường xuyên.

- Tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc kết hợp với việc sinh hoạt, triển khai các hoạt động của nhà trường đến toàn thể CBVC.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Chấp hành Đảng bộ trường;

- Ban Giám Hiệu;

- Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên);

- Trưởng, phó và Chi ủy Chi bộ các đơn vị thuộc trường;

- Tất cả CBVC làm việc tại Cơ sở A và các thư ký khoa, ban.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc mỗi tháng một lần vào sáng thứ Hai, tuần đầu tiên của tháng, bắt đầu từ ngày 02 tháng 12 năm 2013.

- Nếu thứ Hai rơi vào ngày nghỉ thì sẽ tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo.

2. Địa điểm: Hội trường A.116, Cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh).

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị:

- Cờ Nước, Cờ Đảng, tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoa tươi được trang trí theo quy định.

- Nhạc nền Quốc ca.

2. Chương trình:

+ 07 giờ 15: Tập trung, ổn định.

+ 07 giờ 20: Thực hiện nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca.

+ 07 giờ 25: Sơ kết hoạt động tháng trước, triển khai công tác tháng tới; biểu dương hoặc nhắc nhở các tập thể, cá nhân trong thực hiện công việc (nếu có).

+ 07 giờ 45: Kết thúc.

3. Trang phục: chỉnh tề, nghiêm túc.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trưởng các đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quán triệt, phổ biến đến toàn thể CBVC của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tháng.

2. Phòng Công tác chính trị là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm quán triệt chủ trương của Đảng ủy, triển khai Kế hoạch của Ban Giám hiệu về tổ chức chào cờ đến toàn thể CBVC trường; tổ chức, dẫn chương trình và điều hành buổi Lễ Chào cờ Tổ quốc định kỳ hàng tháng.

3. Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho Ban Giám hiệu các nội dung sinh hoạt dưới cờ; chuẩn bị hoa và phân công bảo vệ giữ gìn trật tự cho buổi Lễ Chào cờ.

4. Phòng Quản trị - Thiết bị chuẩn bị âm thanh, đĩa nhạc nền Quốc ca và cử cán bộ trực tại buổi lễ.

5. Phòng Quản lý Giảng đường – Thời khóa biểu bố trí Hội trường A.116 vào buổi sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng (từ 07 giờ 00 đến 08 giờ 00) để tổ chức Lễ Chào cờ.

Tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc là sinh hoạt chính trị tư tưởng quan trọng của Nhà trường, Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể quán triệt và nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, cần bổ sung, hoàn thiện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể kịp thời phản ánh với Ban Giám hiệu (thông qua Phòng Công tác chính trị)./-