Thông báo

Kế hoạch mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức năm 2014

13/01/2014

Văn bản số: 44/KH-ĐHKT-TCHC
Ngày: 10/01/2014
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Thực hiện chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý cho đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường, năm 2014 Trường dự kiến tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng như sau:

1. Kỹ năng làm chủ và phát triển bản thân

- Mục tiêu: Giúp nhận ra, điều chỉnh hành vi nhằm hướng suy nghĩ tích cực để cảm nhận cuộc sống và con người chung quanh mình thật tốt đẹp; các bước thay đổi những thói quen không tốt để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày; giúp kiểm soát được tình huống; tạo hình ảnh chuyên nghiệp; tập trung hiệu quả vào mục tiêu học tập, giảm stress và tăng thời gian thư giãn bên gia đình và bạn bè.

- Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, viên chức khối quản lý theo phân công của trưởng đơn vị và các giảng viên có nhu cầu.

2. Tư duy logic và phản biện

- Mục tiêu: Phát triển khả năng tư duy phản biện và khả năng biện luận logic thông qua các vấn đề phải giải quyết; biết cách xây dựng ý tưởng một cách hợp logic và truyền thông ý tưởng ấy một cách hiệu quả tới người khác; biết cách chọn lọc và hệ thống hóa thông tin, biết xây dựng lập luận để phát triển và trình bày ý tưởng của mình, cũng như để bảo vệ ý tưởng của mình hay phát hiện ra chỗ yếu trong lập luận của người khác.

- Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, viên chức khối quản lý theo phân công của trưởng đơn vị và các giảng viên có nhu cầu.

3. Kỹ năng tạo động lực làm việc

- Mục tiêu: Nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển năng lực tạo động lực làm việc; thấu hiểu cội nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc; nắm được những nguyên tắc quan trọng trong việc tạo động lực làm việc; hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường hiện nay.

- Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, viên chức khối quản lý theo phân công của trưởng đơn vị và các giảng viên có nhu cầu.

4. Tâm lý học giáo dục

- Mục tiêu: Trang bị một số kiến thức chung về các thuyết của tâm lý và ứng dụng của các phương pháp tâm lý trong cuộc sống, sự phát triển của con người và trong giáo dục: học tập, giảng dạy và giao tiếp với sinh viên, học viên.

- Đối tượng tham gia: Giảng viên, giảng viên thỉnh giảng và các cán bộ, viên chức khối quản lý có nhu cầu.

5. Quan hệ công chúng và truyền thông

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế về quan hệ công chúng, sự kiện; trang bị thêm những kiến thức, hiểu biết về xây dựng và phát triển thương hiệu; bổ sung, trau dồi thêm các kỹ năng về nghiệp vụ báo chí, truyền thông và quan hệ công chúng như cách viết tin, viết bài, cách thức tổ chức các sự kiện, thiết lập, mở rộng các mối quan hệ với xã hội để quảng bá thông tin, khẳng định vị thế, vai trò của đơn vị mình trước cộng đồng...

- Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, viên chức khối quản lý theo phân công của trưởng đơn vị và các giảng viên có nhu cầu.

6. Phân tích dữ liệu và dự báo

- Mục tiêu: Giúp cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu có kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu và dự báo mang tính định lượng trong kinh tế và khoa học xã hội nói chung. Bên cạnh đó, cung cấp thêm một số công cụ mới trong phân tích định lượng.

- Đối tượng tham gia: Tất cả giảng viên, giảng viên thỉnh giảng và các cán bộ, viên chức khối quản lý có nhu cầu.

7.Quản trị đại học dành cho quản lý cấp Bộ môn

- Mục tiêu: Hiểu biết về các quy định về tổ chức và quản lý của trường đại học đối với cấp Bộ môn; trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý cấp Bộ môn: lập kế hoạch giảng dạy và kế hoạch công tác; tổ chức xây dựng đề cương môn học; tổ chức biên soạn giáo trình; xây dựng thuyết minh đề tài NCKH các cấp; kiểm định và đánh giá chất lượng…

- Đối tượng tham gia: Trưởng, phó các Bộ môn trong trường và các giảng viên, cán bộ, viên chức khối quản lý có nhu cầu.

8. Nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh – Học phần cuối

- Mục tiêu: Hỗ trợ giảng viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo tiên tiến.

- Đối tượng tham gia: Tất cả giảng viên, giảng viên thỉnh giảng và các cán bộ, viên chức khối quản lý có nhu cầu.

9. Viết chương trình môn học

- Mục tiêu: Trang bị cho người học kiến thức để phân biệt một chương trình giảng dạy ở cấp vĩ mô và vi mô; xác định và viết ra được các mục tiêu môn học do cá nhân phụ trách; xác định được các phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá phù hợp với mục tiêu môn học đã được xác định; và cuối cùng là viết ra được một chương trình môn học.

- Đối tượng tham gia: Giảng viên mới tuyển dụng, giảng viên thỉnh giảng thuộc các khoa, ban chuyên môn và các cán bộ, viên chức khối quản lý có nhu cầu.

10. Viết và sử dụng tình huống trong giảng dạy

- Mục tiêu: Giúp những người tham gia khóa học có khả năng tốt hơn trong việc giảng dạy bằng tình huống, đồng thời làm chủ được một quy trình của việc viết các tình huống trong giảng dạy, nhằm phát triển và đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Đối tượng tham gia: Giảng viên mới tuyển dụng, giảng viên thỉnh giảng thuộc các khoa, ban chuyên môn và các cán bộ, viên chức khối quản lý có nhu cầu.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng trong năm 2014. Khi mở từng lớp cụ thể, Phòng Tổ chức - Hành chính sẽ thông báo chi tiết về thời lượng, địa điểm, ban giảng huấn và chương trình học đến các đơn vị.

Ngoài danh mục các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nêu trên, nếu các đơn vị có nhu cầu về các lớp khác, đề nghị các đơn vị gửi yêu cầu mở lớp kèm dự kiến số lượng người học về Phòng Tổ chức - Hành chính (cô Đoan Trân), điện thoại: 38229272-38292411(ext.18), fax: 38250359, e-mail: doantran@ueh.edu.vn, để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét và có kế hoạch tổ chức cụ thể./-