Quy trình

Hướng dẫn đăng ký và thay đổi thông tin tài khoản Email UEH

17/04/2014

Nhằm hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản Email UEH hoặc thay đổi thông tin tài khoản đã có của CBVC thuộc Trường.

Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn đăng ký email UEH