Chức năng nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

14/05/2013

Phòng công nghệ thông tin có chức năng:
 • Quản lý toàn bộ hệ thống CNTT thuộc trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM bao gồm: quản lý hệ thống mạng trường, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, đào tạo và nghiên cứu của trường.
 • Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của nhà trường trong từng giai đoạn phát triển.
 • Nghiên cứu và mở rộng các ứng dụng, chức năng quản lý về CNTT phục vụ nhà trường.

LAB1

LAB2

Hệ thống phòng LAB tại các cơ sở trực thuộc trường Đại học Kinh tế TP. HCM

server

 Hệ thống server và mạng trường Đại học Kinh tế TP. HCM

ALl

Tập thể CBVC Phòng Công nghệ thông tin

Nhiệm vụ:

 • Trình Ban Giám Hiệu các báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động và đề nghị hướng giải quyết sự cố liên quan đến toàn bộ hệ thống CNTT thuộc trường.
 • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu cũng như lãnh đạo các đơn vị thuộc trường về định hướng, chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển CNTT trong từng giai đoạn phát triển của toàn trường cũng như từng đơn vị.
 • Quản lý, phân bổ kết nối mạng công bằng, hợp lý. Trực tiếp phân bổ kết nối mạng, ban hành các biểu mẫu liên quan công tác mạng, tạo điều kiện dễ dàng cho các đơn vị/cá nhân trong trường đăng ký, di chuyển hay hủy bỏ kết nối mạng, tiến tới thực hiện trực tuyến qua mạng máy tính trong trường.
 • Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các hoạt động trong hệ thống CNTT toàn trường. Được quyền yêu cầu các đơn vị sử dụng hệ thống CNTT trường cung cấp các thông tin và các số liệu thống kê liên quan tới hệ thống CNTT đơn vị.
 • Phối hợp với quản trị CNTT đơn vị trong trường để duy trì các hoạt động mạng tại các đơn vị cũng như đảm bảo tính thong suốt với toàn hệ thống CNTT trường.
 • Thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động 24 giờ/ngày liên tục trong năm đối với các hoạt động của hệ thống CNTT trường. Phối hợp với các đơn vị trong trường đảm bảo tốt cho hoạt động hệ thống CNTT trường, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng trường.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng giúp nhà trường hoạch định kế hoạch phát triển về CNTT trong trường bao gồm: quy hoạch tổng thể hệ thống CNTT toàn trường, cơ sở dữ liệu toàn trường, các dịch vụ công cộng …
 • Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho mọi đối tượng trong trường Đại Học Kinh tế Tp.HCM bao gồm: thiết kế và dự toán kinh phí xây dựng các hệ thống CNTT các đơn vị, triển khai các hệ thống ứng dụng, giúp nhà trường trong công tác tổ chức các lớp tập huấn CNTT cho cán bộ công nhân viên, sửa chữa và cài đặt máy vi tính.
 • Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định của trường và thực hiện giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc trường có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành.
 • Cung cấp các dịch vụ về hạ tầng CNTT tin cậy và hiệu quả cho các đơn vị và cá nhân trong trường, bao gồm: thực hiện các hoạt động thường xuyên và định kỳ như duy trì, sửa chữa và cập nhật tài liệu kiến trúc mạng máy tính trường như hệ thống chuyển mạch tại trung tâm và các nhánh, hệ thống máy chủ mạng trường, hệ thống cáp truyền dẫn, xử lý các yêu cầu về di chuyển, thêm, thay đổi, tài khoản sử dụng mạng trường hoặc các máy tính hay các hệ thống mạng của các đơn vị.
 • Cung cấp các dịch vụ phục vụ cho các hoạt động tại phòng thực hành (LAB) tin cậy và hiệu quả cho các đơn vị trong trường, bao gồm: hệ thống mạng kết nối các máy thực hành trong phòng LAB, thực hiện các hoạt động thường xuyên và định kỳ bao gồm duy trì, sửa chữa, xử lý các yêu cầu về các phần mềm được sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, …
 • Cung cấp các dịch vụ cho các hệ thống ứng dụng tin cậy và hiệu quả cho các đơn vị trong trường, bao gồm: duy trì hoạt động thường xuyên cho các hệ thống ứng dụng, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện chính sách backup dữ liệu, chính sách phục hồi dữ liệu, đảm bảo an toàn, bảo mật các hệ thống dữ liệu, tư vấn kịp thời các vấn đề liên quan đến hệ thống CNTT tại các đơn vị.