Tổ Hệ thống mạng

HVP

Hồ Văn Phúng

Kỹ sư
Chuyên viên

028.38257263 ext. 12
0903 644 247
ph@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Lập kế hoạch, thiết kế giải pháp, định hướng công nghệ, và điều hành hệ thống-mạng

- Triển khai và quản lý hệ thống mạng: WIFI, LAN, WAN, Metronet, Kênh trắng, VPN, và kênh dự phòng

- Quản lý băng thông và lưu lượng; hệ thống giám sát; nhật ký (logging) mạng

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Quản lý hệ thống: Ảo hóa máy chủ; cài đặt cấu hình hệ điều hành và các dịch vụ cơ bản; hệ thống lưu trữ

- Quản lý thiết bị mạng: Cài đặt, thiết lập, vận hành thiết bị mạng, phần mềm, và các dịch vụ mạng. Lập và theo dõi sơ đồ thiết bị

- Quản lý tài nguyên: Người dùng, tên miền, hosting, địa chỉ mạng, trang web quản trị mạng, filserver CNTT

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

LQH

Lê Quang Hùng

Kỹ sư
Nhân viên

028.38257263 ext. 12
0909 400 852
quanghung@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Lập kế hoạch, thiết kế giải pháp, định hướng công nghệ, và điều hành hệ thống-mạng

- Quản lý băng thông và lưu lượng; hệ thống giám sát; nhật ký (logging) mạng

- Quản lý thiết bị mạng: Cài đặt, thiết lập, vận hành thiết bị mạng, phần mềm, và các dịch vụ mạng. Lập và theo dõi sơ đồ thiết bị

- Quản lý tài nguyên: Người dùng, tên miền, hosting, địa chỉ mạng, trang web quản trị mạng, filserver CNTT

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH

- Quản lý hệ thống dự phòng dữ liệu Datacenter.

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Triển khai và quản lý hệ thống mạng: WIFI, LAN, WAN, Metronet, Kênh trắng, VPN, và kênh dự phòng

- Quản lý bảo mật: Xây dựng vận hành hệ thống firewall và chính sách bảo mật hệ thống mạng; hệ thống cảnh báo tấn công mạng và virus máy trạm(IDS)

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH.