Tổ Dịch vụ phòng LAB

NHN

Nguyễn Hồng Ngọc

Cử nhân
Chuyên viên

028.38257263 ext. 11
0908 800 549
hongngoc@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH.

LNTTT

Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm

Cử nhân
Chuyên viên


028.38257263 ext. 11
0917 377 308
thanhtam@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh và nhập học của Trường.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

 • Công tác khác:

- Tổ trưởng công đoàn đơn vị.

HTM

Huỳnh Tấn Minh

Cử nhân
Nhân viên

028.38257263 ext. 11
0907 270 175
tanminh@ueh.edu.vn

 

 •  Phụ trách các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH.

NDN

Nguyễn Đức Nghiên

Cử nhân
Chuyên viên

028.38257263 ext. 11
0902 876 257
ducnghien@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Quản lý thi chứng chỉ IC3

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới.

VMT

Vũ Minh Thái

Trung cấp
Nhân viên

028.38257263 ext. 11
0934 198 506
minhthai@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH.

NDT

Nguyễn Đức Thịnh

Cử nhân
Chuyên viên

028.38257263 ext. 11
0934 482 506
ducthinh@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Triển khai, bảo trì hệ thống đường truyền mạng UEH

- Sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính, các thiết bị đầu cuối tại phòng thực hành máy vi tính.

- Cài đặt và bảo trì các phần mềm theo nhu cầu trên máy trạm phòng thực hành máy vi tính

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Quản lý hệ thống Bootrom

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Quản lý thẻ SV.