Lịch sử hình thành

  • Phòng Công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế TP. HCM được thành lập ngày 27/10/2008 theo quyết định số 11776/QĐ-ĐHKT-TCHC...

1 / 1